CHR Ang mga virus tulad ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang kumakalat kapag ang mga patak mula sa pag-ubo, pagbahing, o mula sa sipon ay nailipat s

Top